Provozní řád

 

Mateřská škola Jablunkov

příspěvková organizace

Provozní řád školní jídelny

 

 1. Úvodní ustanovení

Provozní řád školní jídelny (ŠJ) je souborem pravidel a opatření spojených s provozem ŠJ určené ke stravování dětí, zaměstnanců Mateřské školy a ostatních strávníků.

Provozní řád ŠJ je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých dětí i pro jejich zákonné zástupce.

 1. Zásady provozu

Provoz školní jídelny se řídí:

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • Zákon č.561/2004 Sb., školský zákon
 • Zákon č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška č.85/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích (dále jen PO) zřízených ÚSC (dále jen ÚSC)
 1. Zajištění provozu

Školní jídelna zajišťuje stravu pro děti MŠ a MŠ - Przedszkole, zaměstnance MŠ a zaměstnance MŠ – Przedszkole a cizí strávníky.

 1. Provoz školní jídelny

Pracovní doba kuchyně          po-pá              6:00 – 14:30 hod.

Vedoucí školní jídelny                        po-pá              7:00 – 15:30 hod.

 1. Výdej jídel
 • - výdej jídel pro cizí strávníky:      jídelna             11:30 – 12:30 hod.

                                                                       jídlonosiče      10:30  - 13:30 hod.

                                                                       Tito strávníci se řídí pravidly pro výdej stravy do jídlonosičů.

 • výdej jídel pro děti MŠ:                přesnídávky    8:45 hod.

                                                                       oběd                11:45 hod.

                                                                 svačina            14:15 hod

 1. Přihlášení k odebrání stravy

Každý nový strávník je povinen vyplnit „Přihlášku ke stravování“. Přihláška je k dispozici v kanceláři školní jídelny. Vyplněná přihláška se odevzdává jen jednou při zahájení odběru jídel.

Děti MŠ – rodiče upřesní na přihlášce strávníka, zakroužkováním docházku celodenní (přesnídávka + oběd + svačina) nebo polodenní (přesnídávka + oběd). Změny ze stravy polodenní na celodenní nebo opačně se provádějí měsíčně, a to nejméně 3 pracovní dny před započetím nového měsíce. Po tomto termínu se výše uvedené změny neprovádějí! Všechny ostatní změny je nutno osobně projednat s vedoucí školní jídelny.

 1. Přihlašování a odhlašování stravy (obědů)

Obědy se přihlašují a odhlašují den předem do 14:00 hod. na telefonním čísle 773 602 052 - MŠ Školní, 733 602 053 - MŠ Bezručova nebo osobně ve školní jídelně. V pondělí a při náhlé nemoci dítěte je možno odhlásit /přihlásit/ dítě ráno do 8:00 hod.

První den neodhlášené stravy dítěte v MŠ si rodič může vyzvednout oběd po předchozí dohodě ve školní jídelně (tj. v daný den do 8:00 hod.) do šálku v době od 10:00 do 11:00 hod. Tzn., že dítě má v tento den nárok na dotovaný oběd dle ceníku ŠJ, jako kdyby byl ve školce. Další dny má možnost si objednat obědy jen za plnou cenu jako cizí strávník dle platného ceníku ŠJ.

Dlouhodobou nepřítomnost hlásí strávník /jeho zákonný zástupce/ vedoucí školní jídelny osobně.

Hromadné odhlášky /výlety, apod./ je potřeba nahlásit vedoucí školní jídelny alespoň týden předem.

Neodhlášený a nevyzvednutý oběd je straníkovi účtován a náhrada se neposkytuje!

 1. Placení stravného:

Sazby stravného vycházejí z finančních limitů na nákup potravin uvedených v příloze k vyhlášce č. 107/2005 Sb. o školním stravování.

Děti jsou zařazovány do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou děti zařazovány na dobu školního roku, ve kterém dosahují daného věku. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Sazby stravného jsou uvedeny v ceníku stravného.

 1. Způsob platby stravného
 • bezhotovostně – souhlas k inkasu z běžného účtu u různých bankovních ústavů. Potřebné náležitosti si zařídíte v kanceláři ŠJ. Strávníci platící inkasem jsou povinni si na svých účtech zajistit dostatečné množství finančních prostředků. Platba se bude uskutečňovat vždy kolem 14. – 16. v daném měsíci /v pracovní den/, a to tak, že platíte platbu za současný měsíc, sníženou o přeplatky z minulého měsíce. Po ukončení stravování bude přeplatek odeslán na Váš účet.

V případě nezaplacení stravného:

 • vedoucí jídelny písemně nebo telefonicky upozorní strávníka a vyzve k neprodlené úhradě dlužné částky
 • v případě opakovaného nezaplacení bude dítě vyloučeno ředitelkou mateřské školy z MŠ (dle školního řádu), a dluh na něm bude vymáhán právní cestou
 • v případě cizích strávníků – bude strávník automaticky vyloučen ze stravování a dluh na něm bude vymáhán právní cestou
 1. Jídelní lístek

Jídelní lístek je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných potravin.

Jídelní lístek je vyvěšen u vchodu do školní jídelny, v šatně na každém oddělení a na webových stránkách mateřské školy.

Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny ve spolupráci s vedoucí kuchařkou.

Jídelní lístek včetně alergenů může být změněn v závislosti na dodávce potravin, havarijní nebo provozní situace apod. Tato změna bude zaznamenána do jídelního lístku vyvěšeného u vchodu do školní jídelny.

 1. Povinnosti strávníků
 • strávníci jsou povinní řídit se provozním řádem ŠJ a pokyny vedoucí školní jídelny
 • za bezpečnost i úrazy dětí při konzumaci jídla zodpovídají přítomné učitelky
 • připadne připomínky nebo jiné náměty projednejte s vedoucí školní jídelny
 • strávníci co odebírají jídlo do jídlonosiče jsou povinní předkládat pouze čisté a označené jménem jídlonosiče
 • za mimořádný a běžný úklid během výdejní doby na odděleních MŠ zodpovídá zaměstnanec MŠ
 • úrazy cizích strávníků se hlásí u vedoucí ŠJ nebo u ředitelky MŠ
 1. Vlastní organizace provozu
 • do školní jídelny mohou vstoupit jen strávníci, kteří se v jídelně stravují. Osoby, které se v jídelně nestravují a neodebírají stavu do jídlonosičů (šálků) se v prostorách jídelny nesmí zdržovat
 • děti a zaměstnanci MŠ dostanou jídlo nachystané na talířích včetně nápoje, které připraví zaměstnanec ŠJ
 • použité nádobí na MŠ odkládají děti a zaměstnanci na připravený výdejní vozík, odděleně příbory, nádobí, skleničky apod.
 1. S provozní řádem školní jídelny jsou seznámeni všichni strávníci při zahájení školního roku /a svým podpisem na přihlášce stvrzují, že provozní řád přečetli a budou se nim řídit/. Tento provozní řád je vyvěšen na nástěnce školní jídelny, v šatně na každém oddělení a na webových stránkách mateřské školy.

 

Tento řád nabývá platnost od 1. září 2018