MŠ Bezručova

Elokované pracoviště MŠ Bezručova 130
Adresa: Jablunkov , Bezručova 130, 73991
Ředitelka: Bc. Ilona Nieslaniková - tel: 608 880 014
 
 
Provozní doba: 06:15 - 16:00 hod.
 
 
Charakteristika školy MŠ Bezručova 130:

Naše Mateřská škola v Jablunkově je umístěna v krásném a malebném údolí Beskyd. Leží v ulici Bezručova 130, kousek od centra města. V blízkosti se nachází mnoho atraktivních lokalit k dopoledním vycházkám a pobytu v přírodě.
Mateřská škola zahájila svůj provoz v roce 1998. Je čtyřtřídní, patří k ní rozlehlá a moderně vybavená zahrada, která je využívána po všechna roční období. Mateřská škola prošla komletní rekonstrukcí ve školním roce 2017/2018. Cílem byla celková modernizace a  rozšíření kapacity MŠ. Provedla se nádstavba druhého patra jednopodlažní budovy, kde vzniklo oddělení, tělocvična a polytechnické dílny pro děti. Vzniklo tak zcela nové oddělení s šatnou, hernou, denní místností a sociálním zářízenímí a další prostory k výchově a vzdělávání dětí. 
Cílem projektu byla rovněž podpora sociální inkluze. Stavební úpravy zajistily bezbariérový přístup do objektu a snížila se energetická náročnost budovy v souladu s principem udržitelného rozvoje. Kapacita MŠ Bezručova je v současnosti maximálně 112 dětí. Třídy obou mateřských škol jsou světlé, prostorné a umožňují vytvoření míst pro klidné hry jednotlivců i pro rušnější pohybové aktivity. Jsou vybaveny dostatečným množstvím hraček, které jsou dětem stále dostupné v otevřených skříňkách. Také výtvarný materiál si děti mohou vybírat podle svého zájmu. U MŠ Bezručova se nachází nová prostorná a dobře vybavená zahrada množstvím průlezek, houpaček, zahradními domky, pískovišti    i lavičkami k odpočinku a relaxaci. Součástí zahradních prostorů je i rozlehlá část, kterou využíváme k jízdě na koloběžkách, tříkolkách, kolech a k procvičování základních dopravních předpisů a značek. Prostory nové zahrady vhodně dotváří užitková zahrada, kde se nachází záhonky, keře a byliny plně využívány pro potřeby dětí. 
Část prostorů přízemí MŠ využívá pro některé ze svých služeb Charita Jablunkov.
V MŠ vyučuje 8 kvalifikovaných učitelek. Kolektiv provozních zaměstnanců  tvoří 3 školnice, 3. kuchařky a vedoucí školní jídelny.
Naše Mateřská škola je zaměřena na kvalitní přípravu dětí do ZŠ s důrazem na jazykovou výchovu, z důvodu přibývání dětí s narušenou komunikační schopností
Snažíme se vytvářet pro děti podnětné prostředí, které svou pestrostí umožňuje maximálně rozvíjet potenciál všech dětí. Naše MŠ spolupracuje s Městským úřadem v Jablunkově, DDM Jablunkov, logopedickou poradnou Třinec, speciální mateřskou školou "Naděje" ve Frýdku-Místku a pediatrem.

 
 

Koncepce:

Získání pozitivních sociálních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům a potřebám dítěte předškolního věku.


Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

Zaměření:

- na prvky „Zdravé mateřské školy“
- na prvky „Ekologické výchovy“ od 1.1.2006
- na lidové tradice
- na vytváření vztahu k přírodě
- na vytváření vztahu k rodinnému městu a historii
- na vytváření vztahu ke kultuře, umění a tvořivosti
- na vytváření kulturních a společenských vztahů, posilování sounáležitosti mezi
  dětmi a rodiči
- na rozvíjení sportovních aktivit
- na rozvíjení poznávacích schopností, myšlení, fantazie a vyjadřování


Vize mateřské školy:

Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která vyrůstala v jiném duchu není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

Od 1.9.2007 se v mateřské škole pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměru a cíle v podobě výstupů a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní.

 

Konkrétně se jedná o tyto kategorie:
Rámcové cíle:

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení hodnot
3. Získání osobních postojů


Klíčové kompetence:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské


Další cíle:
1. biologické
2. psychologické
3. interpersonální
4. sociálně – kulturní
5. enviromentální


Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, pedagogové sledují při své práci hlavně 3 cíle RVP PV.