MŠ Školní

Adresa: Jablunkov , Školní 800, 73991
Ředitelka: Bc. Ilona Nieslaniková - tel : 608 880 014
Statutární zástupce: Věra Kadlubcová - tel: 608 428 398
 
Provozní doba: 06:15 - 16:00 hod.
 
Telefon třída: 608 434 344
Kontakt na školní jídelnu: 773 602 052
 
 
 
Charakteristika školy MŠ Školní 800:

Naše Mateřská škola v Jablunkově je umístěna v krásném a malebném údolí Beskyd. Leží v ulici Školní 800, kousek od centra města. V blízkosti se nachází mnoho atraktivních lokalit k dopoledním vycházkám a pobytu v přírodě.
Budova je společná pro české i polské děti. Česká mateřská škola je dvojtřídní, je v prvním patře budovy a patří k ní i dosti rozlehlá a dobře vybavená zahrada, která je využívána po všechna roční období. Od 13.2. 2017 došlo k přesunu jedné třídy na MŠ Bezručovu. Součástí přesunu byly i změny v pedagogickém sboru - odešly dvě paní učitelky a jedna uklízečka. Kapacita MŠ Školní 800 – 56 dětí.
Třídy, herny a ostatní prostory odpovídají počtu žáků. 
V české MŠ pracují 4 kvalifikované učitelky, jedna školnice.
Naše Mateřská škola je zaměřena na kvalitní přípravu dětí do ZŠ, na jazykovou výchovu, z důvodu velmi se zhoršující výslovnosti u dětí a vady řeči.
Vytváříme pro děti podnětné prostředí, které svou pestrostí umožňuje maximálně rozvíjet potenciál všech dětí. Naše MŠ spolupracuje s Městským úřadem v Jablunkově, DDM Jablunkov, logopedickou poradnou Třinec, speciální mateřskou školou "Naděje" ve Frýdku-Místku a pediatrem.
Od 1.9.2005 spolupracuje naše MŠ s Mateřskou školou - Przedszkole Jablunkov, Školní 800 na společných akcích. 
 

Koncepce:

Získání pozitivních sociálních zkušeností, optimistického postoje ke světu a vzdělávání, s přihlédnutím k tělesným a duševním předpokladům a potřebám dítěte předškolního věku.


Škola preferuje milý a citlivý každodenní přístup, aby děti přicházely do MŠ rády, těšily se na své učitelky a kamarády, cítily se v ní dobře, bezpečně a aby zde nalezly aktivity, které je uspokojují a rozvíjejí. Při své práci umožňujeme rozvoj talentovaným dětem, ale snažíme se v rámci možností pomoci i dětem s individuálními problémy.

Zaměření:

- na prvky „Zdravé mateřské školy“
- na prvky „Ekologické výchovy“ od 1.1.2006
- na lidové tradice
- na vytváření vztahu k přírodě
- na vytváření vztahu k rodinnému městu a historii
- na vytváření vztahu ke kultuře, umění a tvořivosti
- na vytváření kulturních a společenských vztahů, posilování sounáležitosti mezi
  dětmi a rodiči
- na rozvíjení sportovních aktivit
- na rozvíjení poznávacích schopností, myšlení, fantazie a vyjadřování

Vize mateřské školy:

Chtěli bychom dosáhnout toho, aby naše mateřská škola nebyla jen tím, kdo předškolnímu dítěti rozumí, ale i tím, kdo posiluje sebedůvěru rodičů v jejich vlastní schopnost výchovy, což pro generaci, která vyrůstala v jiném duchu není snadné. Cílem je, aby rodiče žili s dětmi, ne vedle nich.

Od 1.9.2007 se v mateřské škole pracuje podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). RVP PV pracuje se čtyřmi cílovými kategoriemi: stanovuje cíle v podobě záměru a cíle v podobě výstupů a to nejprve v úrovni obecné a následně pak v úrovni oblastní.

 

Konkrétně se jedná o tyto kategorie:
Rámcové cíle:
1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
2. Osvojení hodnot
3. Získání osobních postojů

Klíčové kompetence:
1. Kompetence k učení
2. Kompetence k řešení problémů
3. Kompetence komunikativní
4. Kompetence sociální a personální
5. Kompetence činnostní a občanské

Další cíle:
1. biologické
2. psychologické
3. interpersonální
4. sociálně – kulturní
5. enviromentální

Mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání, pedagogové sledují při své práci hlavně 3 cíle RVP PV.